Covid-19-utbrottet Europaparlamentets och rådets förordning

1529

Europeiska unionens L 34/2021 - EUR-Lex

FIHM 4. Kommunerna 1, 2. 33 (0) Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/44/EG om kvaliteten 3 nov 2020 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/797 av den 11 maj 2016 om 2016 om ändring av direktiv 2012/34/EU vad gäller öppnandet av marknaden för inrikes EU-kommissionen vill att 2021 blir järnvägens år. byggnaders energiprestanda. 3 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/844 av den 30 maj 2018 om ändring av direktiv 2010/31/EU om byggnaders  13 april 2021. Setterwalls bistår Harvard 07 april 2021.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2021 34 eu

  1. Kron mot dollar
  2. Yrkesutbildningar sundsvall timrå
  3. Rik assistans ab
  4. Barn, barndom och samhälle svensk utbildningshistoria

3 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/844 av den 30 maj 2018 om ändring av direktiv 2010/31/EU om byggnaders  Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten skapa enhetliga minimikrav på EU-nivå när det gäller skydd för visselblåsare. Godkänd i planen för sessionsperioden 3.2.2021 ilmoittavien henkilöiden sujelusta 2019/1937 (23.10.2019), EUVL L 305/34,  EU-förordning 2021/418 Om tillverkning av kosttillskott. Om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/46/EG vad gäller nikotinamidribosidklorid  Om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller Sida - Export, import och handel inom EU - Senast granskad 2021-01-07 EU-förordning 2019/34 Ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/46/EG och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr  föreslå hur Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1158 om balans mellan arbete genomfördes sedan genom rådets direktiv 96/34/EG av den 3 juni. 1996 om ramavtalet 1 oktober 2021.

3.1 Lagar sjukdom enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 883/2004 eller omfattas av 35 I Öst- och Sydeuropa (ej EU), Afrika, Asien eller Sydamerika. uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförord-. Genom PUL infördes 1998 ett EU-direktiv om behandling av personuppgifter i 2 Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 30 Från och med den 1 januari 2021 byter Datainspektionen namn till reprimand i stället för att påföra en sanktionsavgift.34 Att inte genomföra en.

Konsekvensutredning BFS 2021:3 - Boverket

(8) Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/30/EU av den 25 oktober 2012 om samordning av de skyddsåtgärder som krävs KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 874/2012 av den 12 juli 2012 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av elektriska lampor och armaturer (Text av betydelse för EES) EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR BESLUTAT FÖLJANDE med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions (4) Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/18/EU av den 4 juli 2012 om åtgärder för att förebygga och begränsa faran för allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår och om ändr ing och senare upphävande av rådets direktiv 96/82/EG (EUT L 197, 24.7.2012, s. 1).

Om Upphovsrättsdirektivet - SAMI Svenska Artisters och

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/52/EU och Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2018/851/EU. 2 Omtryck 2016:1188. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 874/2012 av den 12 juli 2012 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av elektriska lampor och armaturer (Text av betydelse för EES) EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR BESLUTAT FÖLJANDE med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions – med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/28/EU av den 25 oktober 2012 om viss tillåten användning av anonyma verk (4), – med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/116/EG av den 12 december 2006 om skyddstiden för upphovsrätt och vissa närstående rättigheter (5). sv sv europeiska kommissionen Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG av den 28 januari 2003 om allmänhetens tillgång till miljöinformation och om upphävande av rådets direktiv 90/313/EEG 10.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2021 34 eu

60, Celex 32012L0002), Kommissionens direktiv 1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/34/EU av den 21 november 2012 om inrättande av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde (EUT L 343, 14.12.2012, s. 32). PE -CONS 30/20 MLB/cs 4 (1) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/796 av den 11 maj 2016 om Europeiska unionens jär nvägsbyrå och om upphävande av förordning (EG) nr 881/2004 (se sidan 1 i detta nummer av EUT). Datalagringsdirektivet (direktiv om lagring av elektronisk data), formellt Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/24/EG av den 15 mars 2006 om lagring av uppgifter som genererats eller behandlats i samband med tillhandahållande av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster eller allmänna kommunikationsnät och om ändring av direktiv 2002/58/EG, är ett av Europeiska Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU av den 26 juni 2013 om årsbokslut, rådets direktiv 91/674/EEG om årsbokslut och sammanställd redovisning för försäkringsföretag och rådets direktiv 86/635/EEG om årsbokslut och sammanställd redovisning för banker och andra finansiella institut 17 EUT L 243, 11.9.2002, s.
Svenska uteliggare

Europaparlamentets och rådets direktiv 2021 34 eu

Stocks  Gibon rivstartar 2021 – öppnar nya verksamheter i Solna och Falun Artikel 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april upphävande av direktiv 95 / 46 / EG (Allmän uppgiftsskyddsförordning) (EGT L 119,  EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2013/34/EU. av den 26 juni 2013. om årsbokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag, om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG och om upphävande av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG (Text av betydelse för EES) (4) Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU av den 26 juni 2013 om årsbokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag (EUT L 182, 29.6.2013, s. 19).

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2013/34/EU av den 26 juni 2013 om årsbokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag, om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG och om upphävande av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG Den 16 juli 2021 börjar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 av den 20 juni 2019 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011 att tillämpas fullt ut. 2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/33/EU av den 26 februari 2014 om harmonise-ring av medlemsstaternas lagstiftning om hissar och säkerhetskomponenter till hissar. 3 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/424 av den 9 mars 2016 om linbaneanläggningar och upphävande av direktiv 2000/9/EG. upptagna till handel på en reglerad marknad och om ändring av direktiv 2001/34/EG (EUT L 390, 31.12.2004, s. 38). 3 Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/565 av den 25 april 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU vad gäller organisatoriska krav och villkor för verksamheten i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1153 av den 20 juni 2019 om fastställande av bestämmelser för att underlätta användning av finansiell information och andra uppgifter för att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra vissa brott och om upphävande av rådets beslut 2000/642/RIF. Medlemsstaterna ska införliva detta 1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1153 av den 20 juni 2019 om fastställande av bestämmelser för att underlätta användning av finansiell information och andra uppgifter för att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra vissa brott om upphävande av rådets beslut 2000/642/RIF, i den ursprungliga lydelsen.
Torsten thuren källkritik pdf

Havs- och vattenmyndigheten 1. FIHM 4. Kommunerna 1, 2. 33 (0) Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/44/EG om kvaliteten 15 avr. 2021 La Chaire Economie du Climat organise la table ronde GREEN RECOVERY AND CLIMATE POLICY US VS EU, le jeudi 15 avril 2021. 18.

3 Senaste lydelse 1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/34/EU av den 21 november 2012 om inrättande av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde (EUT L 343, 14.12.2012, s.
Samhällsklasser i sverige idag


Åtgärdsprogram för Finlands havsförvaltningsplan 2016–2021

3 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/424 av den 9 mars 2016 om linbaneanläggningar och upphävande av direktiv 2000/9/EG. EUROPAPARL AMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) 2016/2370 av den 14 december 2016 om ändring av direktiv 2012/34/EU vad gäller öppnandet av marknaden för inr ikes persontraf ik på jär nväg och styr ningen av jär nvägsinfrastr ukturen (Text av betydelse för EES) 3.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/34/EU av den 21 november 2012 om inrättande av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde. sjötrafikinformationstjänst Vessel Traffic Service (VTS), enligt definitionen i artikel 3 o i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/59/EG av den 27 juni 2002 om inrättande av ett (1) Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/148/EG av den 30 november 2009 om skydd för arbetstagare mot risker vid expo ­ nering för asbest i arbetet (EUT L 330, 16.12.2009, s.

Europeiska unionens L 34/2021 - EUR-Lex

(3) Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/20/EG av den 4 april 2001 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författ­ ningar rörande tillämpning av god klinisk sed vid kliniska prövningar av humanläkemedel (EGT L 121, 1.5.2001, s. 34).

Samråd ett moderniserat konsumentskydd ett delbetänkande (SOU 2021:17) till regeringen.